Antistatický čistič elektroniky BERIS Varianta: 0,75 l

125 

Popis

ALTUS Professional BERIS
Speciální antistatický přípravek na čištění výpočetní a kancelářské techniky a spotřební elektroniky (např. monitory TFT/LCD/plazma, klávesnice, tiskárny). Odstraní různé provozní nečistoty, prach i mastnotu.
 
Návod k použití:
Přípravek naneste na savou měkkou textilii a dosucha vyčistěte znečištěný povrch. Na méně citlivé povrchy ho přímo nastříkejte a vyčistěte.
 
Standardní věty o nebezpečnosti:H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.H319 Způsobuje vážné podráždění očí.H336 Může způsobit ospalost nebo závratě..
Pokyny pro bezpečné zacházení:P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Obsahuje:propan-2-ol (CAS: 67-63-0; ES: 200-661-7)