Antistatický přípravek pro strojní mytí podlah DISTAT SP Varianta: 5 l

290 

Katalogové číslo: CER030052 Kategorie:

Popis

ALTUS Professional DISTAT SP
Neutrální univerzální přípravek s antistatickým účinkem a sníženou pěnivostí na strojní mytí podlah (i ruční mytí). Čistí všechny druhy voděodolných povrchů (např. dlažba, PVC, linoleum, marmoleum, mramor). Vhodný zejména tam, kde je vyžadováno zamezení vzniku statické elektřiny. Efektivně odstraňuje špínu a nečistoty a nezanechává šmouhy. Také vhodný k mytí ploch ošetřených polymerovými produkty a podlahovin s PU úpravou. Zanechává dlouhotrvající svěží vůni.
 
Ředění: roztok 1:250 – 1:100 (4 – 10 ml přípravku / 1 l vody) dle míry znečištění.
Návod k použití: Roztok přípravku použijte podle návodu čistícího stroje.
 
 
Standardní věty o nebezpečnosti:H318 Způsobuje vážné poškození očí.
 
Pokyny pro bezpečné zacházení:P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 
Nebezpečné látky:Ethoxylovaný alkohol C12-14, 7 EO (CAS: 68439-50-9)