Komplexní ochrana před ohněm. Hasicí přístroje a příslušenství. Většina produktů trvale skladem. +420 212 242 399 +420 774 543 567

Hasicí přístroj 3MTM NovecTM 1230 6 kg

15 495  bez DPH
15 495  vč DPH

Proč si hasicí přístroj pořídit?
Hasicí přístroj obsahuje čisté hasivo 3MTM NovecTM 1230 (alternativa k hasicím přístrojům s fluorovanými skleníkovými plyny).
  
Co s ním můžeme hasit?
Primárně je určen k hašení požáru v počáteční fázi třídy B. Balení obsahuje hasicí přístroj s manometrem instalovaným na ventilu, držákem pro jednoduché uchycení a typový štítek (s návodem na použití).
 
Upozornění:
Přístroj je certifikován dle normy ČSN EN 3-7.
Přístroj je pod stálým tlakem, který je možno sledovat z nainstalovaného manometru.
Není toxický.
Chraňte jej před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Hasicí přístroj neprorážejte a nevhazujte do ohně ani po použití.